PRIVACYVERKLARING

Bontekoe biedt onderwijsinstellingen HYboek.nl aan, een platform voor het lezen van hybride boeken, het zogenaamde karaokelezen. Bontekoe hecht er veel belang aan om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

1. Het gebruik van HYboek kent voor leerlingen en voor leerkrachten grote voordelen. Wanneer scholen gebruikmaken van HYboek van Bontekoe, zullen zij ons mogelijk persoonsgegevens van leerlingen in het dashboard voor leerkrachten laten verwerken om inzicht te krijgen in het leesgedrag van kinderen.

2. In juridische zin is de onderwijsinstelling de ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van persoonsgegevens. Zij heeft en houdt de zeggenschap over de gegevens die binnen HYboek worden verwerkt. Bontekoe is een ‘bewerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Bontekoe altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

3. Bontekoe verplicht zich om de van de onderwijsinstelling verkregen gegevens niet voor andere doeleinden of op andere wijze te gebruiken dan voor het doel, en de wijze waarvoor, de gegevens zijn verstrekt of aan hem bekend zijn geworden. Het is Bontekoe derhalve niet toegestaan andere gegevensverwerkingen uit te voeren dan door de Onderwijsinstelling (mondeling, schriftelijk dan wel elektronisch) aan Bontekoe zijn opgedragen. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na afloop daarvan.

4. Bontekoe zorgt ervoor dat eenieder, waaronder haar werknemers, vertegenwoordigers en/of subbewerkers, die betrokken is bij de verwerking van de gegevens deze gegevens als vertrouwelijk behandelt.

5. Bontekoe zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, met inachtneming van de stand van de techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau verzekeren.

6. De onderwijsinstelling heeft te allen tijde het recht om, in overleg met Bontekoe en met inachtneming van een redelijke termijn, op eigen kosten, de door Bontekoe genomen beveiligingsmaatregelen te laten toetsen.

7. Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.